Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností Herbalsoul s.r.o., IČ: 08956685, se sídlem: Kališnická 379/10, Praha 3, 130 00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 328201, e-mail: info@naturefolio.cz, telefon: 228 224 098, web: www.naturefolio.cz

(dále jen „prodávající“)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.naturefolio.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

        prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

        vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“ odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit.

4.    Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

 1. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), zejména pokud je objednáno zboží přesahující částku 5.000,- Kč požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a/nebo o zaplacení zálohy a/nebo uhrazení kupní ceny předem před odesláním zboží kupujícímu, do té doby neběží lhůty pro plnění povinností dodat zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující dodatečné potvrzení objednávky a/nebo nesloží požadovanou zálohu a/nebo kupní cenu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním odstoupením na elektronickou adresu kupujícího a/nebo na adresu uvedenou kupujícím.
 3. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
 4. Prodávající je zejména u osob, které porušily povinnosti z jakýchkoli kupních smluv uzavřených s prodávajícím, vyžadovat složení zálohy na kupní cenu či jiným způsobem zajistit splnění kupní smlouvy, tento požadavek prodávající sdělí kupujícímu e-mailem bez zbytečného odkladu. Nesplní-li kupující povinnost složit zálohu na kupní cenu a/nebo jiné zajištění splnění kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je zejména v případě, že osoby již dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, oprávněn od případně uzavřené další kupní smlouvy odstoupit.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

             bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101773131/2010, vedený u Fio banka, a.s.,

        bezhotovostně platební kartou,

        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.,

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2.      V případě bezhotovostní platby převodem či platby kartou je kupní cena splatná nejpozději do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3.      V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno po jeho zaplacení a to nejpozději v zákonné lhůtě 30-ti dnů:

        na adresu určenou kupujícím objednávce

        prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil.

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Předpokládaná doba doručení zboží bude Kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, zejména pokud kupující zboží otevřel a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

        ode dne převzetí zboží,

        ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

        ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

        o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

        o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

        o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

        dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

        dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

        dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

        dodávce novin, periodik nebo časopisů,

        dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

        v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího: info@naturefolio.cz nebo na kontaktní adresu prodávajícího Herbalsoul s.r.o., Kališnická 379/10, Praha 3, 130 00. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající za splnění podmínky, že dojde k vrácení nepoškozeného, nespotřebovaného zboží na adresu prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná.  
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Také do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal

· odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

· je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasí;

· je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

· je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

· množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

· je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

· odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly kupujícím poskytnuty před uzavřením smlouvy.

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2.  Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:

· na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části zboží; nebo

· na odstranění vady opravou zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

 1.  Kupující má dále právo na:

· přiměřenou slevu z ceny; nebo

· odstoupení od kupní smlouvy,

jestliže:

a)    prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;

b)    se vada projeví opakovaně,

c)    je vada podstatným porušením kupní smlouvy; nebo

d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. V případě, že bude mít zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle odst. 1 tohoto čl., může kupující takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů prodávajícího. Pro reklamaci je možné využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 těchto podmínek. Reklamaci prodávající vyřídí v souladu s kupujícím uplatněným právem z vadného plnění.
 2.  Právo na odstoupení od kupní smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.
 3. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 6. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 7. Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve svém sídle nebo na kontaktní adrese: Herbalsoul s.r.o., Pod Sv. Terezií 1573, 252 10, Mníšek pod Brdy. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 12. Volbu způsobu reklamace má kupující.

    

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na webu www.naturefolio.cz.

 

 

X.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů je zajišťováno prostřednictvím elektronické adresy: info@naturefolio.cz.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě smluvní strany právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. ledna 2023

 

 

 

Příloha č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

- Adresát: Herbalsoul s.r.o., Kališnická 379/10, Praha 3, 130 00, IČ: 08956685

– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (vložte specifikaci zboží):

 

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení(*):

- Číslo kupní smlouvy/objednávky:

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- emailová adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum:

 

 

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V případě Vaší žádosti jsme připraveni Vám Vaše práva a povinnosti podrobně písemně vysvětlit.

 

S pozdravem Váš Herbalsoul s.r.o.

 

 

Příloha č. 2

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží)

 

Uplatnění reklamace

 

- Adresát: Herbalsoul s.r.o., Kališnická 379/10, Praha 3, 130 00, IČ: 08956685

– Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto reklamuji/reklamujeme(*) následující zboží (vložte popis zboží):

 

 

 

 

 

- popis vad zboží:

 

 

 

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení(*):

- Číslo kupní smlouvy/objednávky:

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- emailová adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V případě Vaší žádosti jsme připraveni Vám Vaše práva a povinnosti podrobně písemně vysvětlit.

 

S pozdravem Váš Herbalsoul s.r.o.

 


 
Pravidla soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Facebook

 1. Úvodní ustanovení:
  1.1. Smyslem těchto pravidel soutěží a akcí pořádaných na sociální síti Facebook („pravidla“) je úprava podmínek reklamních spotřebitelských soutěží a akcí pořádaných pořadatelem na této sociální síti ("soutěž").
  1.2. Originál pravidel je k dispozici při vstupu do soutěže a je zveřejněn na internetových stránkách https://www.naturefolio.cz/uzitecne-odkazy/obchodni-podminky/#soutez.
  1.3. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže vyhlášené a vyhodnocené prostřednictvím sociálních sítí. Pokud je rozpor těchto dokumentů s dokumenty na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům, mají přednost vždy pravidla.
  1.4. Tato pravidla jsou určena pro spotřebitele zapojující se do soutěže na území České republiky, resp. prostřednictvím českých profilů.
  1.5. Okamžikem zaslání příspěvku, vložením komentáře či jiným zveřejněním soutěžní odpovědi dle zkrácených pravidel soutěžící projevuje svůj souhlas s pravidly, zkrácenými pravidly a se zpracováním osobních údajů a zavazuje se stanovené podmínky soutěže dodržovat.
 2. Soutěž zajišťují:
  2.1. Soutěž pořádá a organizuje společnost Herbalsoul s.r.o., se sídlem Kališnická 379/10, Praha 5, IČO: 089 56685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 328201 („pořadatel“).
 3. Doba a místo konání:
  3.1. Soutěž probíhá vždy v termínu určeném zkrácenými pravidly („termín soutěže“). Začátek soutěže je okamžikem zveřejnění soutěžního postu vyzývajícího k účasti v soutěži („soutěžní post“). Konec soutěže je stanoven pravidly, pokud je zde uvedeno konkrétní datum, má se za to, že je možné soutěžit do 23:59:59 posledního soutěžního dne.
  4. Soutěžící:
  4.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let. Mladší osoby se mohou soutěže účastnit pouze, pokud se svojí účastí doručí pořadateli souhlas zákonného zástupce.
  4.2. Soutěžící je povinen mít pro účast v soutěži na dané sociální síti po celou dobu jeho účasti v soutěži aktivní autentický profil na dané sociální síti, který není zablokovaný a splňuje podmínky sociální sítě Facebook („zájemce“). Zájemce není oprávněn přihlašovat se do soutěže prostřednictvím více profilů sociální sítě Facebook.
  4.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

4.4. Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle pravidel („soutěžící“).
4.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
4.6. Osoby konající v rozporu s pravidly, dopouštějící se nekalého jednání, obcházení pravidel, poškozování třetích osob či poskytování nepravdivých informací, budou bez náhrady vyloučeny z účasti v soutěži. V případě důvodného podezření na podvodné či jiné jednání soutěžícího v rozporu s pravidly je soutěžící povinen prokázat, že jednal v souladu. 

 1. Registrace do soutěže:
  5.1. Soutěžící prostřednictvím funkce sociální sítě sleduje soutěžní profil a sleduje jej po celý termín konání soutěže až do jejího vyhodnocení.
  5.2. Soutěžící zachytí okamžik, kdy je formou soutěžního postu zveřejněna výzva k účasti v soutěži a obsahuje soutěžní úkol.
  5.3. Soutěžící prostřednictvím svého profilu splní soutěžní úkol a vlastním komentářem pod soutěžním postem uveřejní požadovanou soutěžní odpověď (v podobě fotografie, díla, textu či jiné dle zadání) a zároveň soutěžící musí dle zadání případně doplnit příslušný hashtag (#) a označit soutěžní profil.
  5.4. Zájemce se stává soutěžícím v okamžiku nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky dle těchto pravidel.
  5.5. Registrace je dokončena jejím úspěšným doručením a přijetím ze strany pořadatele.
  5.6. Soutěžící registrací prohlašuje, že splňuje tato pravidla, včetně věku a udělených souhlasů.
  5.7. Soutěžící se může registrovat pouze jednou. Pokud soutěžící poruší ustanovení o počtu účastí a využívání více profilů, bude ze soutěže zcela vyloučen.
  5.8. Již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen.
  5.9. Soutěžní odpověď nahraná soutěžícím musí mimo jiné odpovídat tématu dle soutěžního úkolu, těmto pravidlům, smí být zaslaná pouze v českém/slovenském jazyce, ve formátu textu do počtu znaků dle podmínek sociální sítě Facebook, o velikosti souboru dle podmínek sociální sítě Facebook a nesmí odporovat dobrým mravům. Při nedodržení je soutěžící vyloučen.
  5.10. Pořadatel neodpovídá za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu
 2. Soutěžní mechaniky:
  6.1. Soutěžní mechanika je vždy stanovena zkrácenými pravidly.
  6.2. Nejčastější soutěžní mechaniky jsou:
  6.2.1. znalostní otázky: výherce je losován ze všech správných odpovědí;
  6.2.2. logické úkoly: výherce je losován ze všech odpovědí obsahujících správné řešení;
  6.2.3. zaslání fotografie (či jiného díla) dle soutěžního zadání: výherce je losován ze všech fotografií (děl) splňující tato pravidla a soutěžní zadání;
  6.2.4. otázky na názor: výherce je losován ze všech reakcí vyjadřující relevantní názor k položené otázce.
  6.3. U znalostních otázek objektivní správnou odpověď určuje pořadatel soutěže.
  6.4. U logických úkolů je správné řešení stanoveno pořadatelem soutěže. V případě, kdy se hledá v grafice zobrazený konkrétní předmět, správné řešení vždy obsahuje počet předmětů i částečně zobrazených.
  6.5. Pokud soutěžící vyjadřuje svůj názor, není oprávněn zveřejňovat urážející, diskriminační, hanlivé či jinak poškozující třetí osoby. V rámci odpovědí soutěžící nezveřejňuje osobní údaje či jiné chráněné prvky osobnosti třetí osoby bez jejího předchozího souhlasu.
  6.6. Pokud soutěžící zasílá soutěžní fotografii či jiné dílo, prohlašuje, že je jediným autorem. Zároveň není soutěžící oprávněn v díle zachytit třetí osoby bez jejich výslovného a doloženého souhlasu dle těchto pravidel. Dílo musí odpovídat tématu uvedenému v zadání, nesmí zobrazovat soutěžícího či jiné osoby v nebezpečných situacích či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo v rozporu s právními předpisy či právy třetích osob. Pro díla zachycená na fotografii se uvedené užije obdobně.
 3. Výhry:
  7.1. Výhry a počet výherců jsou vždy stanoveny soutěžním postem.
  7.2. Výhry nejsou přenositelné a nikdy je netvoří skutečné peníze.
  7.3. Po skončení termínu soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, resp. řádně splnili soutěžní úkol a dodrželi tato pravidla a zkrácená pravidla, vylosován stanovený počet výherců.
  7.4. Pokud je výher více, losují se výherci postupně dle výher stanovených zkrácenými pravidly.
  7.5. Výhry se doručují pouze na platné a řádně označené adresy na území České republiky prostřednictvím pořadatelem zvoleného zajišťovatele poštovních služeb.
  7.6. Výhru v soutěži může každý jednotlivý soutěžící získat pouze jednou. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně se shoduje i jejich doručovací adresa považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, který byl vylosován dříve.
  7.7. Výhra je doručována pouze jednou, náhradní doručení není možné.
  7.8. Výherce je o své výhře informován organizátorem soutěže, a to do 21 kalendářních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím účtu sociální sítě, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) („výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude výherce, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, e-mail, adresa pro doručení výhry), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem.
  7.9. Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace nejdéle do 15 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.
  7.10. Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
  7.11. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 4. Zpracování osobních údajů:
  8.1. Správcem osobních údajů je pořadatel.
  8.2. Účelem zpracování je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher.
  8.3. Právním základem pro zpracování je souhlas soutěžícího, který soutěžící dobrovolně uděluje vstupem do soutěže jakožto marketingové akce. Svůj souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat. Zpracování osobních údajů soutěžícího je pro zajištění soutěže nezbytné a odvoláním souhlasu účast v soutěži končí.
  8.4. Doba zpracování osobních údajů je dobou termínu konání soutěže až do předání výher a 6 měsíců poté z důvodu kontroly. Po ukončení této doby je uchován jen omezený rozsah údajů pro plnění právních povinností pořadatele a pro případ kontroly orgánu dozoru.

8.5. Rozsah údajů: údaje z profilu soutěžícího na dané sociální síti (jméno a příjmení, příp. přezdívka), soutěžní odpověď (text, dílo, fotografie), údaje uvedené v rámci registrace do soutěže, údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, e-mail, doručovací adresa) dle těchto pravidel, dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let.
8.6. Příjemci údajů: pořadatel.
8.7. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

 1. Licence k soutěžním dílům:
  9.1. Soutěžní odpověď (fotografie, text či jiná odpověď dle soutěžního zadání) („dílo“) nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.
  9.2. Pořadatel, resp. organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové odpovědi (díla), jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
  9.3. Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi (díla), které:
  9.3.1. neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
  9.3.2. nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
  9.3.3. vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
  9.3.4. nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
  9.3.5. zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
  9.3.6. obsahují náboženský nebo politický podtext;
  9.3.7. mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
  9.3.8. zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.
  9.4. Nahráním soutěžní odpovědi (díla) do soutěže (registrací) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce pořadatele, oficiální stránce sociálních sítí pro pořadatele či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže.
  9.5. Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.
 2. Závěrečná ustanovení:
  10.1. Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel, popř. zkrácených pravidel bude realizována písemně (elektronicky) a nabývá účinnosti zveřejněním.
  10.2. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Se správou soutěže není sociální síť nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti. Sociální síť nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení). Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.
  10.3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  10.4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.
  10.5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel.

V Praze dne 6.1.2023